Thứ sáu, 07/08/2020 - 22:44|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Ngày 12/5/2009, Bộ GD&ĐT ra Thông tư số 12 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 02/4/2007, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 21/10/2009, Bộ GD&ĐT ra Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội dung công văn trong tệp tin đính kèm.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thô 2000 ng và trường phổ thông có nhiều cấp học Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Ngày ban hành:
30/03/2011
Ngày hiệu lực:
30/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực