GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO:

Trưởng phòng:

Nguyễn Huy Hiền - Thành ủy viên

Chuyên môn:

Đại học Sư phạm Toán

Phụ trách:

Phụ trách chung; chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác

 

Phó Trưởng phòng:

Trần Thị Lĩnh

Chuyên môn:

Đại học Sư phạm Mầm non

Phụ trách:

Phụ trách, chỉ đạo trực tiếp khối Mầm non

 

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thu Trà

Chuyên môn:

Đại học Sư phạm Ngữ văn

Phụ trách:

Phụ trách, chỉ đạo trực tiếp khối Tiểu học

 

Phó Trưởng phòng:

Phạm Đức Chiển

Chuyên môn:

Đại học sư phạm Lịch sử; Thạc sỹ QLGD

Phụ trách:

Phụ trách, chỉ đạo trực tiếp khối THCS

 

GIỚI THIỆU CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN:

Chuyên viên:

Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên môn:

Đại học Giáo dục Tiểu học

Phụ trách:

Thư viện, thiết bị, PCGD, Tài chính...

 

Chuyên viên:

Vũ Thị Thu Hà

Chuyên môn:

Thạc sĩ Toán

Phụ trách:

Nghiệp vụ khối THCS

 

Chuyên viên:

Quách Thị Thu Thanh

Chuyên môn:

Đại học Sư phạm Tiểu học

Phụ trách:

Tổ chức cán bộ, Thanh tra,…

 

Chuyên viên:

Hà Thị Bích Thủy

Chuyên môn:

Thạc sĩ Ngữ Văn

Phụ trách:

Nghiệp vụ khối Tiểu học

 

Cán bộ:

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên môn:

Đại học sư phạm Mầm non

Phụ trách:

Nghiệp vụ khối Mầm non

 

Cán bộ:

Nguyễn Tiến Hưng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Kinh Tế

Phụ trách:

Tài chính

 

 

Cán bộ:

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên môn:

Đại học sư phạm Tin

Phụ trách:

CNTT, Website PGD,…